Somos Abeiro Social

Independencia, educación, comunidade, protagonismo

Somos unha cooperativa de traballo asociado de servizos sociais, dotada de plena personalidade xurídica. 

A Cooperativa está suxeita ás disposicións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia.

Servizos - Abeiro social
Equipo Abeiro | Quen Somos | Abeiro Social

¿Por que unha cooperativa?

Principios cooperativos

Cremos na autonomía e independencia; educación, formación e información permanente; xestión democrática; protagonismo dos socios e interese pola comunidade.

Capacidade innovadora

Temos unha grande capacidade innovadora, tanto na súa xestión, coma na organización, o financiamento...

Participación activa

Queremos unha fórmula de emprego de participación activa dos traballadores e socios.

Respostas flexibles

Queremos ofrecer respostas flexibles ás necesidades do mercado no eido dos servizos sociais.

Solucións adaptadas

Queremos achegar unhas solucións individualizadas e adaptadas ao medio concreto dos problemas colectivos.

E tamén...

Porque a fórmula cooperativa xera benestar social en dúas vertentes: ofrécelles saída laboral aos seus membros e crea un sentido de solidariedade cara a un mesmo e, especialmente, cara á poboación asistida.​

Abeiro-Social-quen-somos
Benestar Social Abeiro | Quen Somos | Abeiro Social